Algemene ledenvergadering

Circa 8 keer per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV). Allerlei onderwerpen worden hier besproken. Belangrijke besluiten nemen we met elkaar tijdens deze ALV. Uitgangspunt daarbij is niet 'de meerderheid beslist' maar het bereiken van consent. Dit houdt in dat niemand overwegend bezwaar heeft tegen het besluit.

Werkgroepen en commissies

Vrijwel alle leden van Zonnespreng zijn actief in een werkgroep of commissie. In deze groepjes worden besluiten voorbereid voor de ALV en concrete acties uitgevoerd. Op die manier brengen we met elkaar veel tot stand. Zonnespreng heeft o.a. een Groengroep, een Technische Commissie, een werkgroep Sociaal Beheer en een werkgroep Geld. Daarnaast heeft de vereniging een bestuur, dat alles in goede banen leidt.